Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som organisations/personnummer, fullständigt namn, adress, telefonnummer samt e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna koppla beställningar som görs av er användare till en fysisk person/organisation samt kontakta er om något skulle uppstå.
Vi har fått dina uppgifter från det formulär som du fyllde ut när du blev kund hos oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är via det avtal som du godkänt när du blev kund hos oss. Dina uppgifter kommer att sparas tills det att du inte längre önskar att vara kund hos oss.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med våra leverantörer. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Susanne Limnell. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att fylla i formuläret på denna sida. Du når vårt dataskyddsombud på info@gastroshopen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Välj din förfrågan: